Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d’administració i serveis, i de la institució titular. Corresponen al consell escolar les facultats establertes en l’article 152 de la Llei d’Educació.

Composició del consell escolar:

 • El director del centre, que el presideix.
 • Tres representants de l’Associació Sant Tomàs -la institució titular del centre designats per acord de la Junta Direciva de l’Associació Sant Tomàs. Un dels representants serà el representant del titular en el centre.
 • Un regidor o representant de l’Ajuntament del municipi de Vic.
 • Quatre representants del professorat, elegits pel claustre en votació secreta i directa.
 • Quatre representants dels pares d’alumnes: Tres elegits en votació secreta i directa pels pares, mares i tutors/es dels alumnes del centre, i un designat per la junta directiva de l’Associació de pares i mares.
 • Al ser L’Estel un centre específic d’educació especial també es membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa, elegit en votació secreta i directa entre els membres del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre (PAS), elegit en votació secreta i directa entre els membres del PAS.
 • Dos representants dels alumnes. Aquesta representació es concretarà a través d’un projecte específic elaborat pel Claustre i aprovat pel consell escolar que fomenti i garanteixi la lliure participació dels alumnes en els afers del centre.

Les funcions del consell escolar són les següents:

 • Intervenir en la designació i cessament del director del centre d’acord amb allò que estableix la normativa vigent recollida en l’annex d’aquest document.
 • Intervenir en la selecció, admissió i en l’eventual acomiadament dels professors del centre d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Més concretament, el consell escolar haurà de definir els criteris de selecció del personal del centre.
 • Intervenir en el procés d’admissió d’alumes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, i a instància de pares o tutors, el consell escolar podrà revisar la desició adoptada i, si fa al cas, proposar les mesures oportunes.
 • Aprovar, a proposta del titular del centre, el pressupost econòmic del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics, a les quantitats percebudes a què fa referència la lletra anterior i qualsevol altra quantitat percebuda.
 • Aprovar, a proposta del titular del centre, les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
 • Participar en l’elaboració i l’aplicació del projecte educatiu i aprovar i avaluar la programació general del centre que l’equip directiu elaborarà cada any.
 • Aprovar els criteris per a la participació de l’escola en activitats culturals, esportives, recreatives, visites, viatges i colònies d’estiu, com també les relacions amb altres centres i entitats, a proposta de l’equip directiu del centre.
 • Correspon al consell escolar, a proposta de la titularitat, aprovar les normes d’organització i funcionament (règim intern) i les seves modificacions. Es poden aprovar globalment o per parts.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixen la convivència den el centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Designar una persona del mateix consell escolar que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
 • Supervisar la marxa general del centre en els aspectes docents econòmics.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu a proposta de l’entitat titular.

Normes de funcionament del Consell Escolar:

 • El director del centre convoca i presideix les reunions del consell, i en designa el secretari.
 • El president prepararà i farà distribuir la convocatòria amb l’ordre del dia de la reunió i la documentació oportuna almenys amb una setmana d’antelació.
 • El consell escolar restarà constituït quan hi participi la meitat més un dels seus membres amb dret a vot.
 • El president del consell podrà convidar, per iniciativa pròpia o d’algun altre membre, altres membres de l’equip directiu o altres persones convidades a participar en les reunions quan s’hi hagin de tractar temes de la seva competència sempre i quan la assistència dels mateixos hagi estat especificada en l’ordre del dia de convocatòria del consell escolar i existeixi l’acord d’un terç dels membres del consell.
 • El consell escolar estudiarà els diversos temes de l’ordre del dia amb l’ajuda de la documentació oportunament preparada pel titular, el director del centre i l’equip directiu, segons el tema de què es tracti.
 • El consell tendirà a adoptar les decisions per consens a través del diàleg i el contrast de criteris. Quan s’escaigui, els acords es prendran per majoria absoluta de tots els seus membres. Les votacions seran secretes sempre que ho demani algun membre del consell.
 • Si un membre del consell proposa de tractar algun tema no inclòs en l’ordre del dia de la reunió, caldrà l’acceptació de dos terços dels assistents a la reunió.
 • En la primera reunió del curs escolar l’equip directiu sotmetrà a la considració del consell la programació general del centre (pla anual) i el pressupost econòmic del curs.
 • El secretari del consell redactarà l’acta de la reunió que s’haurà d’aprovar en la següent sessió i en dipositarà còpia a la secretaria del centre, amb la signatura del president i el mateix secretari.

El consell escolar es reunirà en sessió ordinària a l’inici de les activitats lectives del curs escolar, al final de curs i un cop cada trimestre durant el curs.
En sessió extraordinària, el consell es reunirà sempre que el seu president ho consideri oportú, i també a proposta d’una tercera part dels membres del consell.

Renovació dels membres del Consell Escolar:

 • Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la normativa vigent.
  El consell escolar es renovarà cada dos anys per meitats, d’acord amb el procediment que el Departament d’Ensenyament estableixi i sense perjudici que es cobreixen les vacants produïdes durant aquest període.
 • El consell escolar es renovarà per meitat de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir d’acord amb el calendari previst. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el representant de l’entitat titular amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament.
 • Si es produeix una vacant en el consell escolar d’un representant dels professors o dels pares d’alumnes o del personal d’administració i serveis, la vacant serà coberta per la persona que, en les eleccions respectives, sigui la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
 • Si es produeix una vacat en el consell escolar d’una persona que està actuant per nomenament de la entitat titular, de l’Associació de pares i mares d’alumnes o de l’Ajuntament, l’òrgan que el va anomenar podrà nomenar un altra representatnt que el substitueixi. Aquest nomenament es realitzarà abans de la propera reunió del consell escolar.
 • La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació
 • Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell escolar a proposta de la persona titular del centre privat concertat. En tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions.